• Opgave kan tot uiterlijk twee weken voor Carnaval geschieden bij een door de Raad van Elf aan te wijzen contactpersoon.
 • Inschrijving kan geschieden in de categorieën wagen senioren, loopgroep senioren, kleine groep senioren, eenling senioren, jeugd, basisschool jeugd.
 • Deelnemers moeten hun oorsprong in Esbeek hebben.
 • Deelnemers worden tot de senioren gerekend op het moment dat minimaal 50% van de leden 16 jaar of ouder is.
 • Tot de kleine groepen senioren worden de groepen gerekend die bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen.
 • Indien bij opgave wordt geconstateerd, dat een andere deelnemer hetzelfde onderwerp heeft, zal dit worden aangegeven. Per categorie mag elk onderwerp slechts één maal worden gebruikt. Daarbij is de volgorde van opgave bepalend.
 • Het is niet toegestaan kwetsende, storende of onsmakelijke voorstellingen uit te beelden.
 • Bij het maken van teksten dienen de normale fatsoensnormen gehanteerd te worden. Elke vorm van zakelijke reclame is verboden.
 • In de week voor Carnaval wordt het nummer uitgedeeld. Dit moet duidelijk zichtbaar worden aangebracht.
 • Bestuurders van voertuigen moeten daartoe bevoegd zijn.
 • Deelnemers moeten de Optocht kunnen afleggen met een gemiddelde snelheid van minimaal 5 kilometer per uur, rekening houdend met mogelijke knelpunten in de route.
 • De deelnemers dienen er zelf zorg voor te dragen dat de verzekering geregeld is. Een kopie van het verzekeringsbewijs voor het gebruik van het voertuig tijdens de Optocht dient op de donderdag voor de Optocht te worden ingeleverd bij de Optochtcommissie. De Raad van Elf kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden.
 • Voor personen die op een trekker of wagen meerijden moet een WA verzekering zijn afgesloten.
 • Op de wagen dient een goedgekeurde brandblusser (6kg ABC) aanwezig te zijn.
 • Het gebruik van open vuur tijdens de optocht is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om brandbare vloeistof als voorraad mee te voeren en de deelnemers dienen geen licht ontvlambare kleding of materialen te gebruiken.
 • Op zaterdag dienen vanaf 13:00 uur de wagens te worden opgesteld tussen Persoons en Bosmans op het industrieterrein.
 • Nadat een wagen is opgesteld dient de chauffeur bij de wagen te blijven.
 • Het gebruik of bezit van alcoholhoudende dranken door chauffeurs en/of deelnemers aan de optocht is niet toegestaan.
 • Om uiterlijk 13:30 uur dienen alle deelnemers aanwezig te zijn. Het startsein voor de Optocht wordt om 14:00 uur gegeven bij het fietspad naar het industrieterrein.
 • Voor een goed verloop van de Optocht voor zowel deelnemers als publiek, dienen de deelnemers een onderlinge afstand van minimaal 20 meter in acht te nemen.
 • In verband met de veiligheid van de deelnemers en toeschouwers dienen alle wagens zorg te dragen voor twee personen die voor de wagen lopen en toezien op een veilige onbelemmerde doorgang van de wagen.
 • Alle wagens en trekkers dienen op een deugdelijke manier aan de voor-, achter- en zijkanten dicht te zijn zodat de wielen worden afgeschermd, waarbij er aan de onderzijde een vrije ruimte aanwezig moet zijn van minimaal 25 tot maximaal 35 cm.
 • Alle wagens dienen op een deugdelijke manier aan het trekkende voertuig te worden bevestigd.
 • De bestuurder van het voertuig dient te allen tijde een goed uitzicht te hebben.
 • Bij wagens waarop personen worden vervoerd dient een deugdelijke railing ter beveiliging te zijn aangebracht. De hoogte van deze railing dient ten minste 80 cm te bedragen.
 • Op de wagen moet een EHBO koffer aanwezig zijn.
 • Om een goede doorstroming van de Optocht te waarborgen mogen de stilstaande acts maximaal 40 seconden duren. Geadviseerd wordt om de acts zo mogelijk lopend uit te voeren.
 • De overige deelnemers dienen ontzien te worden bij het gebruik van muziek en mogen er zeker geen hinder van ondervinden. Ook het publiek mag op geen enkele wijze schade ondervinden ten gevolge van enige activiteit van de deelnemers.
 • Er wordt gejureerd op de onderdelen carnavalesk, idee, uitbeelding en kwaliteit.
 • De jeugddeelnemers worden pas in de jurering betrokken als minimaal 50% van de leden van de basisschool af is. Deelnemers van de basisschool worden tijdens de Kinderoptocht op maandagmiddag gejureerd.
 • Om voor jurering in aanmerking te komen dienen ook de deelnemers die alleen op maandagmiddag deelnemen zich op te geven.
 • Constructies dienen van een dusdanige aard te zijn dat de veiligheid van de deelnemers(s) en toeschouwers niet in gevaar kan komen.
 • Een wagen die in gebreke is en gevaar oplevert voor het publiek en/of andere deelnemers wordt van verdere deelname uitgesloten en door de Optochtbegeleiders aan de kant gezet.
 • Indien tijdens de Optocht de wagen mocht bezwijken dient de reparatie langs de weg te geschieden. Nadat het euvel verholpen is dient men aan te sluiten na de laatste deelnemer.
 • De deelnemers moeten de Optocht volledig afleggen. Bij het voortijdig verlaten van de Optocht bepaalt de jury of dit consequenties heeft voor de rangschikking.
 • De aanwijzingen van de daarvoor aangestelde Optochtbegeleiders dienen strikt te worden opgevolgd.
 • Dit reglement is bedoeld om een aantal belangrijke zaken met betrekking tot de Optocht onder de aandacht te brengen, en niet als richtsnoer waarop afgerekend wordt.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Optochtcommissie van de Raad van Elf.
 • Door deelname aan de Optocht verklaren deelnemers zich akkoord met dit reglement.

Aandachtspunten deelnemers Optocht 

 • Iedere groep dient er voor te zorgen dat de act niet stilstaand wordt uitgevoerd, want dat is één van de grootste oorzaken van het gatenprobleem. Dus houdt daar rekening mee.
 • We willen alle deelnemers met klem vragen om geen alcoholische dranken te nuttigen tijdens de Optocht. Ook niet op zondag in Hilvarenbeek.
 • Houdt met het geluid op de wagens rekening met de toeschouwers en de andere deelnemers.
 • Evenals voorgaande jaren dient uiterlijk voor Carnaval van alle voertuigen in de Optocht een kopie van het verzekeringsbewijs te worden ingeleverd bij Mark van den Borne. Tevens dient dan een kopie van het rijbewijs van de chauffeur overlegd te worden. Voor alle voertuigen die door Geert-Jan de Kok beschikbaar gesteld worden, is het verzekeringsbewijs al geregeld.
 • De deelnemers dienen zich vanaf 13:00 uur op te stellen tussen Persoons en Bosmans op het industrieterrein. De wagens uit het dorp dienen via Geert-Jan de Kok naar het industrieterrein te rijden.
  Zorg ervoor dat het opbouwen van de wagen om 13:00 uur ook daadwerkelijk klaar is.
 • De Optocht vertrekt om precies 14:00 uur bij het fietspad naar het industrieterrein, door de Groenstraat richting Dorpsstraat. De route loopt verder via de Oude Trambaan en de Pastoor Jurgensstraat. Op de hoek van de Pastoor Jurgensstraat en de Dorpsstraat vindt de ontbinding van de Optocht plaats. Let daarbij op de aanwijzingen van de begeleiders met de gele hesjes.
 • De Optochtcommissie van de Raad van Elf bestaat uit Mark van den Borne, Martijn van den Borne, Adrie van de Biggelaar, Rob van de Biggelaar en Han Hock. De begeleiding van de Optocht is in handen van Marcel van Eekelen, Peter Leijten, Egbert Stellinga en Jan Craninckx.
 • Meteen na afloop van de Optocht kunnen de grote wagens via de Esbeekseweg worden gestald in de hal van Broeckx Plastic Recycling. Op zondagmorgen om 10:00 uur moeten de wagens weer buiten gereden worden. Zorg dat je op tijd bent.
 • Op zondagmorgen vertrekken we met de grote wagens om 11:00 uur naar de optocht in het Pezerikkengat. Bij vertrek bij Broeckx worden de wagens op de juiste volgorde gezet.
  Volg verder de aanwijzingen van de leden van de Raad van Elf. Zorg dat je voldoende brandstof bij hebt.
 • Op zondagmorgen is er in café Schuttershof om 11:11 uur weer snert voor alle deelnemers aan de optocht in het Pezerikkengat.
 • Alle deelnemers die aan de optocht van de Pezerikken meedoen, dienen zich ook dit jaar weer op te stellen bij Nico van de Wouw.
 • Let wel, de optocht van de Pezerikken start om 13:00 uur dus alle deelnemers moeten om 12:45 uur aanwezig zijn bij de start. In het belang van de kwaliteit van de optocht rijden we ook dit jaar in blokken.
  Zorg er dus voor dat je op tijd aanwezig bent.
 • De nummers van de deelnemers aan de Optocht worden direct na de optocht in het Pezerikkengat ingenomen door een vertegenwoordiger van de Haaikneuters.
 • Na afloop van de optocht in het Pezerikkengat kunnen de wagens weer worden gestald op de parkeerplaats van Schuttershof. Zorg er voor dat alle lege flessen en andere materialen van de wagens verwijderd worden.
 • Op zaterdag na Carnaval moet de parkeerplaats van Schuttershof om 16:00 uur leeg zijn.